Remedial Teaching Amsterdam

Remedial Teaching Amsterdam (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leer - en of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau presteren. Maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. 

RT In het kort:

 • Individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor).
 • Planmatig werken: signalering, diagnosticeren, remediëring, evaluatie.
 • Doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen.
 • Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag.
 • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan en proberen ernaar te streven dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.
 • Een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT'er niet aanwezig is.
 • Informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen (ouders, leerkracht).

Bron : lbrt, zie ook voor meer informatie over Remedial Teaching Amsterdam.

Werkwijze

Het kind wordt onderzocht d.m.v. een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De RT-er probeert, ook door gesprekken met ouders en/of leerkracht een beeld te krijgen van waar de problemen zitten. Wanneer dit duidelijk is wordt er een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan staat o.a. welke doelen nagestreefd worden. De begeleiding die nu volgt heet Remedial Teaching Amsterdam.

Chinski biedt remedial teaching voor:

 • Schrijf(motorische) problemen
 • Lees- en spellingproblemen
 • Begrijpend lezen
 • Rekenproblemen

Tarieven

Het tarief voor remedial teaching is 55 euro per 50 minuten in de praktijk, thuis of op school is het tarief 60 euro per 50 minuten. Er wordt uitgegaan van minimaal 1x per week remedial teaching. Bij remedial teaching hoort vaak orthodidactisch onderzoek voor het vaststellen van het (school) niveau van het kind. 

De tarieven worden ook nader besproken in het kennismakingsgesprek. 

Waar?

Remedial teaching kan plaatsvinden in de praktijk, op school en /of thuis. Dit wordt in overleg besproken.